جامعه پژوهی فرهنگی
1. بی تفاوتی زیست محیطی به مثابه بی تفاوتی اجتماعی

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ صادق صالحی؛ آزاده شفیعی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 51-70

چکیده
  بی تفاوتی اجتماعی یکی از آسیبهای فرهنگی جدی جامعه ما در حوزه شهروندی است.یکی از انواع این نوع بی تفاوتی، بی تفاوتی زیست محیطی است.هدف از پژوهش حاضر، تحلیل بی تفاوتی زیست محیطی در میان شهروندان شهر یزد می باشد.روش تحقیق پیمایشی و اطلاعات با ابزار پرسشنامه گردآوری گردید.جامعه آماری این تحقیق ، کلیه افراد بالای 18 سال ساکن یزد و حجم نمونه ...  بیشتر