جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی رابطة سبک های د لبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس

مریم خوش لهجه صدق؛ ژاسنت صلیبی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 45-72

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بوده که ضمن آن گروه نمونه را، 110 زن متاهل از بین کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس که به روش انتخاب تصادفی انتخاب شده‌اند، تشکیل داده‌اند که ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های ...  بیشتر