جامعه پژوهی فرهنگی
1. عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی

حسین افراسیابی؛ سعید فتحی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 31-47

چکیده
  تفاخر یا فخرفروشی، یک جهت­گیری در تعاملات اجتماعی است که در رابطه با مصرف و نمایش کالاها در عرصه عمومی و خصوصی معنا می­یابد. پژوهش حاضر یکی پژوهش کمی است که با هدف بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی در میان شهروندان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت 64-15 سال شهر یزد است که 384 نفر آنان با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر