جامعه پژوهی فرهنگی
معنایابی و گردشگری مذهبی: مطالعه مردم نگارانه

زهرا معاون؛ مجید موحد؛ منصو طبیعی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 137-161

چکیده
  زیارت بخش مهمی از فعالیت­های مربوط به گردشگری مذهبی را دربر می­گیرد. پژوهش حاضر، با اتخاذرویکرد کیفی به توصیف چگونگی معنایابی زنان در گردشگری مذهبی می پردازد، در چارچوب مفهومی نگاهی به گردشگری وجودی کوهن انداخته شده­است؛ از روش مردم­نگاری برای اجرای عملیات تحقیق استفاده شد. تکنیک گردآوری داده­ها مشاهده مشارکتی و مصاحبه­های ...  بیشتر