جامعه پژوهی فرهنگی
شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران

عباس زمانی؛ فائزه تقی پور

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 45-70

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران انجام گرفت. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی بود. بدین منظور از کل کاربران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با استفاده از نمونه گیری هدفمند ناهمگن تعدادی 20 نفر انتخاب شدند و اطلاعات آنها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر