جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی تطبیقی رابطه هوش فرهنگی و هیجانی با گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه

مهدی رفیعی؛ فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم بدری گرگری

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 29-50

چکیده
  مطالعات مختلقی نشان دهنده آن هستند که هوش بر گرایشات و رفتارهای سیاسی افراد و گروه ها تاثیر گذار است. مطالعه اثرگذاری هوش های فرهنگی و هیجانی بعنوان توانمندی هائی ذهنی و رفتاری بر گرایش افراد به ارزش های دموکراتیک می تواند در راستای این دسته از مطالعات در نظر گرفته شود. این مطالعه در شهر ارومیه انجام شده است که یکی از شهرهای چند فرهنگی ...  بیشتر