جامعه پژوهی فرهنگی
نقش فرهنگ صلح و متغیرهای آزمودنی (زمینه‌ای) در خشونت خانگی خانواده‌های دانشجویان تهرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

حسن امیدوار؛ خلیل میرزایی؛ عالیه شکربیگی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 49-71

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی «نقش فرهنگ صلح بر میزان خشونت خانگی در میان خانواده‌های شهر تهران (مطالعه موردی‌: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن‌) است. روش پژوهش‌، به لحاظ هدف یا نوع پژوهش از نوع توسعه‌ای و کاربردی‌، از لحاظ مسیر توصیفی و از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان تهرانی دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر