جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی اقتصادی 29 سالة تهران - در مصرف کالاهای فرهنگی جوانان 15 (مطالعة موردی: فرهنگ سراهای بهمن و اشراق)

مژگان زندی؛ شهلا کاظمی پور

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 71-87

چکیده
    توجه به مصرف کالاهای فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مهم داوری‌های زیباشناختی و یکی از مولفه‌های ذایقه عمومی جامعه رو به فزونی است.در این مقاله، گروه نوجوان و جوان (29-15 ساله) در شهر تهران به عنوان شهر پیشرو در حوزه فرهنگی به عنوان گروه هدف مورد توجه قرارگرفته و عوامل جمعیت‌شناختی تاثیرگذار برذایقه مصرفی آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...  بیشتر