جامعه پژوهی فرهنگی
1. سنجش احساس طرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه های زنجان

صونا احدیان؛ محمدسالار کسرایی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-29

چکیده
  پژوهش حاضر، کوششی است که با هدف شناخت احساس طرد دانشجویان در رابطه با متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی، قومیت و احساس تعلق قومی و ارزیابی سیاستهای دولتی، به انجام رسیده است. پرداختن به مسائل جوانان در سطح کشورهایی نظیر ایران، به سبب قرار داشتن جوانان در کانون تحولات و برنامه ریزیها، ضروری به نظر میرسد. از اینرو به مدد روش پهنانگر پیمایش ...  بیشتر