جامعه پژوهی فرهنگی
1. برساخته های گفتمان غرب زدگی؛ بافته های جلال آل احمد

محمدسالار کسرایی؛ ریتا اصغرپور

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 61-93

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5184

چکیده
  این مقاله در صدد است به فرآیند شکل گیری و هژمون شدن گفتمان غرب زدگی در ایران بپردازد. در شناسایی سازوکارِ کشمکش ها و منازعات اجتماعی، نظریۀ گفتمان لاکلاو و موف یکی از کارآمدترین روش ها است که به عنوان چارچوب و استراتژی تحقیقِ پیش رو برگزیده شده است. با اتکا به این نظریه، پی می بریم گفتمان غرب زدگی تصویری که از گفتمان غربگرای تجدد خواه ...  بیشتر

2. بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال1395

محمدسالار کسرایی؛ آتنا غلام نیارمی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 133-157

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4940

چکیده
  واکاوی برنامه آموزشی هر رشته علمی به ویژه از حیث بررسی رابطه علم و مهارت در آن از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با رویکردی تاریخی-انتقادی به واکاوی برنامه های آموزشی رشته علوم اجتماعی و ارزیابی نسبت بین تحصیل، مهارت افزایی و اشتغال دانش آموختگان این رشته پرداخته شده است. چارچوب نظری با بهره گیری از رویکردهای الگوی ...  بیشتر

3. سنجش احساس طرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه های زنجان

صونا احدیان؛ محمدسالار کسرایی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-29

چکیده
  پژوهش حاضر، کوششی است که با هدف شناخت احساس طرد دانشجویان در رابطه با متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی، قومیت و احساس تعلق قومی و ارزیابی سیاستهای دولتی، به انجام رسیده است. پرداختن به مسائل جوانان در سطح کشورهایی نظیر ایران، به سبب قرار داشتن جوانان در کانون تحولات و برنامه ریزیها، ضروری به نظر میرسد. از اینرو به مدد روش پهنانگر پیمایش ...  بیشتر