جامعه پژوهی فرهنگی
تحلیل جامعه شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پاد فرهنگ پژوهشی در سطح شهر رشت

مریم ضمیری بلسبنه؛ نادر افقی؛ فردین علیخواه

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 53-80

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد نوعی آنومی ‌اخلاقی در سطوح مختلف جامعه و مبدل شدن آن به نوعی نا سازگاری اخلاقی در سطح عمومی جامعه هستیم. در فرایند این تغییر و تحول، یکی از شیوه هایی که به مراتب کاربرد ان نیز افزایش یافته است، مقاومت فرهنگی است. یکی از نشانه های مقاومت فرهنگی ناسزاگویی و بدزبانی و افزایش خشونت در گفتار است. در این پژوهش از نظریه ...  بیشتر