جامعه پژوهی فرهنگی
بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب ایران مطالعه موردی دو فیلم «یه حبه قند» و «فروشنده»

محمدسالار کسرایی؛ پروشات مهرورزی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 107-135

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف پی­بردن به نحوه بازنمایی نقش اجتماعی زنان در رسانه سینما و شناخت ایدئولوژی­های پنهان در پشت این بازنمایی­ها با استفاده و ترکیب دو روش تحلیل روایت بارت و نشانه­شناسی فیسک انجام گرفته است.به این منظوردو فیلم «فروشنده» و «یه حبه قند»، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند مورد انتخاب شده­اند. سعی ...  بیشتر