جامعه پژوهی فرهنگی
قانون گریزی و پیوندهای اجتماعی: (مطالعه موردی: شهر اهواز)

ابراهیم میرزایی؛ یعقوب احمدی؛ احمد بخارایی؛ هوشنگ نایبی

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 97-123

چکیده
   از جمله پدیده ها و عوامل تنظیم کننده نظم اجتماعی، قانون است که محور استحکام و انسجام هر جامعه ای می باشد. هدف تحقیق حاضر تبیین قانون گریزی بر پایه نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی است. از نظر هیرشی پیوند اجتماعی و شبکه اتصالات اجتماعی عامل مهمی در همنوایی و احساس تکلیف افراد در قبال قواعد رسمی و غیررسمی جامعه می شوند. جامعه آماری ...  بیشتر