جامعه پژوهی فرهنگی
1. دیدگاه بی‌فرزندان ارادی دربارة فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

مهدی حمیدی فر؛ محمد امین کنعانی؛ حمید عبادالهی چنذانق

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-50

چکیده
  هدف این مقاله توصیف تمایل و یا عدم تمایل به فرزندآوری در بین افراد بی‌فرزند ارادی در شهر رشت و فهم کنش آن‌ها در زمینۀ بی‌فرزندی بر اساس نظریه «جامعه در مخاطره» و «فردی شدن» بک و بک-گرانشایم است. روش پژوهش، میدانی کیفی و تکنیک پژوهش مصاحبه‌ی عمیق با 13 نفر از افراد بی‌فرزند است که حداقل 5 سال بی‌فرزندی ارادی داشته‌اند. یافته‌ها ...  بیشتر