جامعه پژوهی فرهنگی
کندوکاوی روش شناختی در پایان نامه ها با محوریت طلاق

زهرا حاجی شاه کرم؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 73-98

چکیده
  هدف این مقاله، کنکاشی نقادانه در خصوص چارچوب روش شناختی پایان نامه ها با محوریت طلاق است. مساله اصلی در این مقاله، عبارت است از "آیا عدم توجه کافی به روش شناسی پژوهش های صورت گرفته با محوریت طلاق تاثیری در غنا و عدم غنای پژوهش های آینده خواهد داشت؟"  بر این اساس، این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوا بهره گرفته است. این مقاله تلاش می ...  بیشتر