جامعه پژوهی فرهنگی
1. تحول مفهوم سوژه و نسبت آن با امر اجتماعی در رویکرد کریستوا

سودابه یوسفی فضل؛ مصطفی مهرآیین؛ منصور وثوقی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 151-177

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32488.2269

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی از سیر تحول سوژه مدرن (با تاکید بر نظریات دکارت و کانت)به سوژه پساساختارگرا و پسامدرن با توجه به دو بعد یکپارچگی و خود­بنیادی سوژه در معنای کلاسیک آن و همچنین بررسی نسبت سوژه با امر اجتماعی در رویکرد نظری ژولیا کریستوا می باشد.سویه های اجتماعی نظریه کریستوا، او را از دیگر پساساختارگرایان و پیشگامان ...  بیشتر

2. برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کُرد)

اسحاق قیصریان؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ مصطفی مهرآیین؛ امیر ملکی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 79-106

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4200

چکیده
  هدف این پژوهش دستیابی به ساختار صورت‌بندی ذهنی- ادراکی زوجین قوم کُرد از تجربه عشق است. ازاین‌رو، مهم‌ترین پرسش این پژوهش به این شیوه تدوین‌شده است: زوجین عاشق در حالت­ها و موقعیت­های مختلف زندگی، عشق را چگونه تجربه می‌کنند؟ پاسخگویی به سؤالات این مطالعه نیازمند طرح فرضیه خاصی نبوده و با ورود به میدان پژوهش، تجربه زیسته افراد ...  بیشتر