جامعه پژوهی فرهنگی
1. مطالعه جامعه شناختی هویت سنتی / مدرن دانشجویان ( جامعه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر در سال 1396)

خیام عباسی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 67-96

چکیده
  این پژوهش با رویکرد جامعه­شناختی و با روش پیمایش انجام­گرفته و کوشش شده تا یعضی از متغیرهای تأثیرگذار بر گذار از هویت سنتی به هویت مدرن بررسی شوند.جامعۀ مورد مطالعه، دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر(4300نفر) بودند که 380 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه­گیری نیز با روش سهمیه­ای - تصادفی ساده بر مبنای تعداد ...  بیشتر