جامعه پژوهی فرهنگی
گونه‌شناسی الگوهای مصرف فرهنگی در میان نسل جوان

غلامرضا اسکندریان؛ فروزنده جعفرزاده پور؛ سیمین زمانی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.19230.1779

چکیده
  در تحلیل‌های جامعه‌شناسی، فعالیت‌های مصرفی، منشاء مدرن ساختار هویتی و مرجع شکل‌دهی به ارزش‌ها و نگرش‌ها به شمار می‌روند. بر این اساس مفهوم "مصرف فرهنگی"، ابزاری توانمند برای تحلیل الگوها و تعیین مرزهای تشابه و تمایز گروه‌های مختلف اجتماعی محسوب می‌شود. مقاله حاضر سعی در ارائه تعریف عملیاتی جامع برای مفهوم مصرف فرهنگی و شناسایی ...  بیشتر