جامعه پژوهی فرهنگی
1. پروبلماتیک هویت ایرانی در اندیشه داریوش شایگان

سوفیا فرخی؛ جاسب نیکفر

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 81-105

چکیده
  یکی از مسائلی که در تحلیل هویت در ایران همواره مورد توجه قرار گرفته است نحوه مواجهه روشنفکران با آن است. در میان گفتمان های روشنفکری ایران، داریوش شایگان همواره‌ با  گشودگی‌ و انفتاح‌ با مکاتب‌ گوناگون‌  و موضوعات‌ مختلف‌ از جمله "هویت ایرانی" مواجه‌ می‌شود: چه آنجا که در "ادیان‌ و مکتبهای‌ فلسفی‌ هند" از «حسن‌ تفاهم‌» ...  بیشتر