جامعه پژوهی فرهنگی
رابطة بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

سیدمحمد حسینی بهشتیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 79-96

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بوده است. جامعة آماری همة دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1390 را دربر می‌گرفت و نمونة تحقیق شامل 1500 نفر بود. برای انتخاب نمونه ابتدا 6 دانشگاه زیر از میان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به ‌طور ...  بیشتر