جامعه پژوهی فرهنگی
پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان‌شهر تهران

غلامرضا لطیفی؛ سیدمحمد بساطیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 123-137

چکیده
  حل هر مسئلة اجتماعی و انسانی نیازمند بررسی همه‌جانبة آن است و ریشه‌‌‌یابی مسئله مهم‌ترین گام در این زمینه محسوب می‌شود. تحقیق حاضر، با توجه‌ به ماهیت موضوع، به روش کتاب‌خانه‌‌‌ای انجام گرفته است زیرا مطالعات کتاب‌خانه‌‌‌ای امکان درک بهتر موضوع را برای محقق فراهم و ساده‌‌‌سازی واقعیت و استناد ...  بیشتر