جامعه پژوهی فرهنگی
مطالعه ی جامعه شناختی هویت فرهنگی مهاجران لَک مقیم تهران (با تأکید بر مؤلفه ی زبان)

رحمان باقری؛ اسفندیار غفاری نسب

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.25779.2040

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، مطالعه وضعیت هویت فرهنگی مهاجران لَکِ ساکن محله­ی نامجو تهران با تأکید بر مؤلفه­ی زبان است. لذا، از رویکرد کیفی، روش نمونه­گیری گلوله­برفی، مصاحبه­های نیمه­ساخت­یافته و عمیق با 17 نفر استفاده شد. مصاحبه­ها با روش تحلیل تماتیک، تحلیل گردیدند. براساس یافته­ها، تعلق و پایبندی، بازاندیشی و بازتعریف زبان ...  بیشتر