جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی جامعه شناختی تأثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم شهری نوجوانان و جوانان استان لرستان

حسینی محمدرضا؛ مهرداد نوابخش؛ زهرا رحیمی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4197

چکیده
  پدیده وندالیسم یکی از عوامل نوظهور تأثیرگذار بر رشد مسائل اجتماعی و آسیب­های شهری است که به مفهوم داشتن نوعی روحیه­ی بیمارگونه به کار رفته و مبین تمایل به تخریب آگاهانه اموال و متعلقات عمومی است. در پژوهش حاضر با رویکردی جامعه­شناختی رابطه سبک زندگی با  پرخاشگری و وندالیسم مورد مطالعه قرار گرفته است که به روش پیمایشی و با پرسشنامه ...  بیشتر