جامعه پژوهی فرهنگی
سلامت اجتماعی ره آورد دینداری، مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی

احسان رحمانی خلیلی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 113-138

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.30863.2201

چکیده
  سلامت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه پذیری وی اشاره دارد با توجه به اینکه سیستم‌های از پیش موجود فرهنگی، هنجارها و ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی موثرند هدف اصلی در این مقاله حاضر اینست که: متغیر های دینداری، مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی به چه میزان و از چه مسیری بر سلامت اجتماعی افراد موثرند؟رویکرد ...  بیشتر