جامعه پژوهی فرهنگی
تحلیل ‌‌جامعه‌‌شناختی ‌‌وضعیت ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی در ‌‌بین ‌‌دانشجویان ‌‌دانشگاه ‌‌اصفهان

وحید ‌‌قاسمی؛ صمد ‌‌عدلی‌‌پور

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 139-163

چکیده
  اگر‌‌چه ‌‌پیشرفت‌‌های ‌‌شگرف ‌‌فناوری ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌ارتباطات ‌‌و ‌‌مظاهر ‌‌عینی ‌‌آن، ‌‌در ‌‌قالب ‌‌ابزارها ‌‌و ‌‌شیوه‌‌های ‌‌نوین ‌‌ارتباطی، ‌‌تحول ‌‌عمیقی ‌‌در ‌‌سطوح ‌‌مختلف ‌‌زندگی ‌‌اجتماعی ‌‌و ‌‌فعالیت‌‌های ‌‌روزمرة ‌‌افراد ‌‌‌‌ایجاد ‌‌کرده ‌‌است ‌‌و ‌‌به‌‌‌کارگیری ‌‌دستاوردهای ...  بیشتر