جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی جامعه شناختی پیامدهای نیم زبانگی

مرضیه محمدی؛ مرضیه موسوی خامنه؛ مرتضی منادی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 107-135

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4201

چکیده
  در کشورهایی مانند ایران که با وجود تنوع زبانی گسترده، زبان آموزشی واحدی دنبال می‌شود امکان ظهور و بروز نیم­زبانگی و ایجاد کد زبانی ‌ِمحدود وجود دارد. در این حالت فرد در هیچ یک از زبان‌های مادری و آموزشی به تسلط کافی نمی‌رسد و ارتباط و تعاملات او تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از این رو پژوهش حاضر به «بررسی جامعه شناختی ...  بیشتر