جامعه پژوهی فرهنگی
بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی

فرزانه بازیار؛ حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهرداد نوابخش

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 75-93

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4938

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه سبک زندگی مردان در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی می باشد.  از اینرو با استفاده از نظریه گیدنز در حوزه سبک زندگی و روش نشانه شناسی بارت در پی پاسخ به این پرسش است که: آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی معاصر  سبک زندگی مبتنی بر کلیشه های جنسیتی مردانه را روایت می کنند؟  در این راستا هویت فردی، هویت اجتماعی، ...  بیشتر