نویسنده = محمد سلیمان نژاد
طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 61-78

10.30465/scs.2022.33386.2306

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ الهام شفائی مقدم؛ علی فرهادیان آزانی


فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-21

10.30465/scs.2019.4077

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی