جامعه پژوهی فرهنگی
ارایه مدل توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران

سعید تیموری؛ اسماعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 27-72

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.22574.1928

چکیده
  امروزه، فرهنگ شهروندی به عنوان مؤلفه‌ی کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از سویی تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب می باشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد می‌شود. کیفیت مشارکت شهروندان در امور جامعه، از شاخص‌های اساسی توسعه یافتگی و از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر ...  بیشتر