جامعه پژوهی فرهنگی
1. برخورد نسل ها -جوانی جمعیت و خشونت سیاسی

علی پژهان؛ پروانه افشاری؛ آنیتا کمالی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه نمی توانیم نقش تحولات جمعیت شناختی را در تبیین و ستیزه ها و هویت سیاسی در سطح ملی، منطقه ای  و بین المللی نادیده بگیریم. وجود " جوانی جمعیت" (Youth Population) همواره در طول تاریخ با بحران سیاسی در ارتباط بوده است.سوال اصلی مقاله پیرامون این مساله است که آیا " کشورها و مناطق با ساختار جمعیت جوان ، بیشتر در معرض دچار شدن به خشونت سیاسی ...  بیشتر