جامعه پژوهی فرهنگی
1. تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مولفه‌های سرمایه اجتماعی در سال تحصیلی 98-97

عیسی برقی؛ محمد حرفتی سبحانی لیل آبادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 23-50

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4076

چکیده
  در دهه­های اخیر دغدغه های توسعه پایدار در میان جوامع سبب گردیده است که تمامی مولفه های توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کانون توجه صاحبنظران قرار گیرد. در این بین مفهوم سرمایه اجتماعی که به عنوان یک کاتالیزور سبب اثربخشی سایر اقسام سرمایه ها می شود ضرورری است در برنامه ریزی های اصولی نهاد آموزش و پرورش به عنوان نتایج آموزشی–تربیتی، ...  بیشتر