جامعه پژوهی فرهنگی
1. بازنمایی ارزشهای اجتماعی در ضرب‌المثلهای مردم ایلام

بهروز سپیدنامه؛ یارمحمد قاسمی؛ شهین آرین

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.31019.2212

چکیده
  ارزش‌های اجتماعی احساسات ریشه داری هستند که مردم آنها را پذیرفته و مبنای عمل و رفتار خود قرار می‌دهند. هدف از پژوهش حاضر، بازنمایی ارزش‌های اجتماعی در ضرب‌المثل‌های مردم ایلام است. روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری شامل تمامی ضرب‌المثل‌هایی است که در کتاب‌های مربوط منتشر شده‌اند. یافته‌های پژوهش مؤید آنند که شکل غالب ...  بیشتر