جامعه پژوهی فرهنگی
1. نقد هویت ملّی و ایرانیت مورد تعریفِ روزنامۀ حبل المتین کلکته بر اساس پارادایم مدرنیستی ملی گرایی

مهدی فرجی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 175-196

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.23720.1969

چکیده
  از دورۀ ناصرالدین شاه به بعد شاهد ظهور گفتمان ناسیونالیسم و تعریفی از هویت ملی بر اساس مولفه های «ابدی باوری» در ایران هستیم. تجربۀ یکصد ساله نشان می دهد که چنین تعریفی از هویت ملی در تحقق وحدت ملی و تأمین حقوق ایرانیان آسیب هایی داشته است. از سوی دیگر امروزه تعریف واحدی از هویت ملی در بین اندیشمندان و نخبگان وجود نداشته و بحث هایی ...  بیشتر