جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی تأثیر مؤلفه‌های برنامۀ درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسلامی ـ ایرانی ‌دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ شهر تهران

مهدی سبحانی‌نژاد؛ زهرا امیری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 83-109

چکیده
  هدف محققان از این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر وجوهی از مؤلفه‌های برنامۀ درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسلامی ـ ایرانی دانش‌آموزان، برحسب ابعاد سه‌گانۀ نگرش اسلامی ـ ایرانی، بوده است و برای نیل به این مقصود تلفیقی از روش‌های تحلیل اسنادی، قوم‌نگاری، و تحلیل محتوای کیفی به کار گرفته شده است؛ پنج مدرسه و سی دانش‌آموز به صورت هدف‌مند ...  بیشتر

بررسی میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان نسبت به صاحبان مشاغل و اصناف کشور

مهدی سبحانی‌نژاد؛ جواد فعلی؛ محترم قبادی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 33-61

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان به صاحبان مشاغل و اصناف کشور پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و نمونه پژوهش شامل 4500 نفر از ساکنین 15 سال و بالاتر مراکز استان‌های کشور بوده که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و روائی و پایائی سنجی شده بوده ...  بیشتر