جامعه پژوهی فرهنگی
تجربه آسیمیلاسیون زبانی چند نسل اخیر(80-50)شهر ایلام

زینب هاشمی؛ سمیه شالچی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2022.37764.2448

چکیده
  آسیمیلاسیون زبانی یکی از اشکال تغییرات زبانی است که در آن افراد یک جامعه­زبانی، زبان دیگری را جایگزین زبان اول خود می­نمایند. در این پژوهش جامعه زبانی شهر ایلام با روش پدیدارشناسی مورد مطالعه قرار گرفته­اند. جمعیت نمونه تحقیق 20نفر از افراد متولد دهه­های50 -80 شهر ایلام بوده­ است که بصورت کاملاً هدفمند انتخاب شده اند. یافته­های ...  بیشتر