جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی رابطة بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطه

افسانه شهرابی؛ رمضان حسن‌زاده؛ حسن صیامیان؛ کیومرث نیاز آذری

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 63-75

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطة شهر ساری در سال تحصیلی 86-1385 است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری این تحقیق متشکل از کلیة مدیران و دبیران ناحیة 1و2 مدارس متوسطة دولتی شهر ساری است. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامة دوقسمتی ...  بیشتر