جامعه پژوهی فرهنگی
پژوهشی اسطوره‌شناسانه در بن‌مایه‌های جامعة مدرن غربی

مریم صانع‌پور

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 77-106

چکیده
  انسان¬گرایان (Humanists) اروپایی در دورة رنسانس با رویگردانی از حاکمیت استبدادی ارباب کلیسا در قرون وسطا به مطالعه و بازخوانی آموزه‌های یونان باستان همت گماشتند و در یک فرایند تجدید حیات و نوزایی، عصر طلایی اسطوره‌های باستانی یونان را مبنای حرکت تکاملی خود به سوی رشد و پیشرفت انسان‌مدارانه قرار دادند. مردان دورة رنسانس معتقد بودند ...  بیشتر