جامعه پژوهی فرهنگی
1. تحلیلی بر تأثیرات متقابل هویت فرهنگی و تغییرات جامعه

مهرداد نورائی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 113-121

چکیده
  فرهنگ، به سبب پویایی ذاتی، جوهر و اساس تجربیات تازه‌‌ای است که آرام‌آرام در حافظۀ جمعی نقش می‌‌بندد و تغییر آن به نحوی است که پدید‌آمدن هر ذهنیت جدید به معنی فراموش‌کردن پیشینۀ آن نیست. این ویژگیْ از فرهنگ مجموعه‌‌ای می‌‌سازد که، در گذر از گذشته به سوی آینده، پیوسته به غنای آن افزوده می‌‌شود و ریشۀ سرزمین عمیق‌‌تری به دست ...  بیشتر

2. ارتباطات رسانه‌ای، فرهنگ، و هویت در فرایند جهانی‌شدن

مهرداد نورائی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 137-151

چکیده
  جوامع در فرایند جهانی‌‌شدن، تحت تأثیر ارتباطات رسانه‌‌ای، در معرض نظام‌‌ها و ارزش‌‌های گوناگونی قرار می‌‌گیرند که ریشه در توسعۀ اجتماعی آن‌‌ها ندارد و از زهدان آن جوامع برنیامده است. فرهنگی که به این ترتیب و تحت تسلط فنّاوری به شکل کالای مصرفی به سرزمین‌‌های ملی راه می‌‌یابد، بی‌‌‌آن‌که مجالی برای نقد و بررسی آن وجود ...  بیشتر

3. تأثیرگذاری ارزش‌های تجدد بر فرهنگ‌های غیر غربی (مورد ایران)

مهرداد نورائی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 103-115

چکیده
  در اواسط قرن نوزدهم، با گسترش روابط با جهان مدرن، گرایش به وجه زندگی غربی در بخشی از جامعة ایرانی شدت گرفت. در عمل، به‌کارگیری الگوی مزبور به تقلیدی انجامید که، به علت نامتجانس‌بودن ارزش‌‌های تجدد با مجموعة سیستم اجتماعی، از جای‌گرفتن در کل جامعه ناتوان ماند. در عین حال، موفق‌نشدن در پیش‌‌برد بسیاری از طرح‌‌های نوگرایی را می‌‌توان، ...  بیشتر

4. تغییرپذیری جامعه

مهرداد نورانی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 121-128

چکیده
  همسو نبودن عوامل فعال در جامعه، همواره تغییراتی پدید می‌آورد که بیش از هر چیز ناشی از تباین عملکرد این عوامل است. هر جامعه تحت تأثیر کنش متقابل میان عوامل حفظ وضع موجود و عوامل جدید، تغییراتی متناسب با ظرفیت خود پیدا می‌کند. این تغییرات را معمولاً به دو دسته «درون‌زا» و «برون‌زا» تقسیم می‌کنند. تغییرات «درون‌زا» قاعدتاً تلاطم ...  بیشتر