جامعه پژوهی فرهنگی
1. سازه‌انگاری معرفتی و برساخت گرایی اجتماعی

نوید یوسفیان؛ میرسعید موسوی کریمی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 129-143

چکیده
  «سازه انگاری معرفتی» و «برساخت‌گرایی اجتماعی» در زبان انگلیسی اگرچه از نظر لغوی به هم نزدیک‌اند؛ اما هر کدام مکتبی جداگانه محسوب می‌شوند که اولی نظریه‌ای تأثیر‌گذار در معرفت‌شناسی و دیگری نظریه‌ای جامعه‌شناسانه در مورد معرفت است. در این نوشتار پس از معرفی مفاهیم اصلی هر مکتب و صورت‌بندی درجات متفاوت از هر یک، به نقش تفکرات ...  بیشتر