جامعه پژوهی فرهنگی
1. مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن مطالعة موردی: دانش‌جویان دانشگاه مازندران

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 133-153

چکیده
  مقالة حاضر در پی بررسی مصرف فرهنگی طبقات و گروه‌‌های مختلف دانش‌جویان دانشگاه مازندران است. در بخش مبانی نظری، از دیدگاه‌‌های پی‌یر بوردیو استفاده شده است. تحقیق با روش پیمایش، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، و به شیوة نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای در بین 400 نفر از دانش‌جویان دانشگاه مازندران انجام گرفته است. نتایج حاکی از تأیید تأثیر ...  بیشتر