جامعه پژوهی فرهنگی
1. آسیب‌شناسی وضعیت خانوادگی دختران فراری در شهر تهران (با رویکردی به نظریة تعارض‌ فرهنگی و خرده‌فرهنگ)

فریبا زمانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 33-58

چکیده
  امروزه فرار دختران از خانه و مسائل و مشکلات همراه آن از جملة مهم‌ترین مسائل اجتماعی است که بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان هستند. آمارها عموماً از بحرانی‌شدن این مسئله، به‌ویژه در ایران، حکایت دارد. این مقاله، که برگرفته از طرحی پژوهشی است، به بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری، به‌مثابۀ گروهی آسیب‌پذیر در جامعه، می‌پردازد. ...  بیشتر

2. مطالعة جامعه‌شناختی تأثیر وضعیت خانوادگی در بزهکاری زنان در تهران (جامعة آماری: زنان مجرم زندان اوین در دهة 1380)

فریبا زمانی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، ، صفحه 79-99

چکیده
    در تحقیقی که در خصوص مجرمان زن در تهران انجام گرفت، مشاهده شد که 90 درصد مجرمان از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می‌کردند. علاوه بر این، زنان در مقایسه با مردان منابع مادی و فرهنگی و فضاهای فراغتی کم‌تری داشتند. در این تحقیق، 104 نفر از زنان مجرم زندان اوین به‌منزلة جامعة آماری انتخاب شده‌اند و هدف کلی این پژوهش شناخت ...  بیشتر

3. فرهنگ بهره‌وری کار: مطالعة عوامل مؤثر بر رضایت شغلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم اقتصادی

فریبا زمانی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 1-31

چکیده
  بهره‌وری و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که باید در توسعة جامعة صنعتی مورد توجه دقیق قرار گیرند. زیرا، مطالعه و بررسی تاریخچة توسعه و تحولِ جوامع صنعتی نشان می‌دهد که نیروی ‌انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیلِ جوامع سنتی به جوامع صنعتی، تأثیر انکارناپذیری داشته است. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع، گروهی از فارغ‌التحصیلان علوم ...  بیشتر