جامعه پژوهی فرهنگی
1. لزوم نظریه‌پردازی دربارة واقعیت‌های دورگه در ایران

علیرضا تاجداری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 25-42

چکیده
  جامعة معاصر ایران در قالب مفاهیم متنوعی مثل وابسته، در حال توسعه‌، و پیرامونی مقوله‌بندی شده است. هریک از این مفاهیم حاصل نگاه به جامعة ایران از منظری تئوریک است. این نظریه‌ها تماس با غرب و دنیای مدرن را لحاظ کرده‌اند و بر آن اساس ویژگی‌هایی مثل وابستگی را در جوامع غیر غربی تشخیص داده‌اند. تأثیرپذیری ایران از غرب سهم مهمی ...  بیشتر

2. گفتمان چپ اولیه در ایران: اندیشه‌های جهانی در بستر ایرانی

علیرضا تاجداری؛ حسن سرایی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، ، صفحه 7-23

چکیده
  این مقاله به بررسی محتوا و ویژگی‌های اصلی گفتمان چپ در متون گروه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی اولیه، مثل اجتماعیون عامیون و حزب دمکرات ایران در انقلاب مشروطه، می‌پردازد تا مشخص شود عناصر اصلی مورد تأکید در این گفتمان چه چیزهایی هستند. مقاله حاضر رویکردی را پیشنهاد می‌کند که طبق آن توجه به تعامل عناصر درونی و بیرونی، به ویژه ادغام ...  بیشتر