جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی نقش خانواده، مدرسه، و گروه همالان در بزهکاری دانش‌آموزان

اکبر علیوردی‌نیا؛ سیمین ستاره

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 79-103

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش خانواده، مدرسه، و همالان در بزهکاری دانش‌‌آموزان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل دانش‌آموزان دبیرستانی سال سوم دبیرستان‌های ناحیة 5 شهر مشهد در سال تحصیلی 139۱ -139۲ بوده‌ است که درمجموع 400 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر