جامعه پژوهی فرهنگی
1. ایدئولوژیک شدن علم؛ پیامدها و آسیب‌ها

امیر قدسی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1389، ، صفحه 159-182

چکیده
  زندگی مدرن دارای مبانی متافیزیکی مهمی برای خود است که این مبانی ابعاد مختلف حیات دنیوی بشر مدرن را مدیریت میکنند. اهمیت مبانی مذکور در آن است که آنها نحوه نگرش انسان جدید به کل نظام هستی، اعم از خدا، خودش و جهان، را تعیین کرده و لذا با محوریت انسان همه حقایق را فهم و تفسیر میکنند. نتیجه محوریت انسان و سپس معطوف شدن همه توجه به تأمین نیازهای ...  بیشتر