جامعه پژوهی فرهنگی
1. الگوی مطلوب نظام رادیو تلویزیونی در ایران و ارائة مدل پیشنهادی

فؤاد صادقی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، ، صفحه 101-122

چکیده
    نیاز به الگوی مطلوب رادیو تلویزیونی به‌منزلة مؤثرترین و مهم‌ترین رسانه در دنیای امروز یکی از ضرورت‌های کشور است که با توجه به خلأ موجود بر اساس مفاهیم و معیارهای مندرج در منابع اسلامی، قانون اساسی، و همچنین آرا و اندیشه‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی نخست، ویژگی‌های الگوی رسانه‌ای ...  بیشتر