جامعه پژوهی فرهنگی
عوامل مؤثر در شکل‌گیری احساس اجحاف در میان کارمندان دولت

سیدبیوک محمدی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 123-156

چکیده
    به منظور کشف و درک عوامل ایجادکنندۀ احساس اجحاف در میان کارمندان دولت به طرح تحقیقی حاضر پرداخته شد. به سبب حساسیت و ناشناخته‌بودن موضوع و این‌که به‌نظر می‌رسید گرد‌آوری اطلاعات درخور اعتماد به صورت تحقیق سنتی و کمّی امکان‌پذیر نباشد تحقیق به روش کیفی انجام شد. به این ترتیب، روش نمونه‌گیری، از کارمندان دولت در ...  بیشتر