جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی رابطه انواع دینداری دانشجویان و گرایش آنان به مهاجرت خارج از کشور (دانشجویان کلیه مقاطع دانشگاه علامه طباطبایی)

سعید زارع زارع؛ سیده حکیمه هاشمی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 45-67

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطة انواع دینداری دانشجویان و گرایش آنان به مهاجرت خارج از کشور بوده است. روش تحقیق، پیمایش و جامعة‌آماری، دانشجویان کلیه مقاطع دانشگاه علامه طباطبایی و حجم نمونه ٣٢١ نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری نیز، نمونه‌گیری طبقه‌ای است. این تحقیق برای سنجش نوع دینداری، از ترکیب نظریه‌های جمعی از صاحب‌نظران بهره برده ...  بیشتر