جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی در سینمای ایران پس از انقلاب (فیلم‎های اجتماعی پرفروش دهۀ 1380)

الهام کرمی؛ باقر ساروخانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 59-86

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تصویری است که سینما، به‌مثابۀ رسانه، از فرهنگ، ارزش‎ها و هنجارهای اجتماعی، و به‌طور کلی سبک زندگی به مخاطبان خود ارائه می‎دهد. به همین منظور تعداد سی فیلم سینمایی، از فیلم‏های اکران‌شده در دهۀ 1380، با درنظرگرفتن دو ملاک «ژانر اجتماعی ثبت‌شده در وزارت ارشاد» و «پرفروش‌بودن» (میزان استقبال ...  بیشتر