جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی تجارب زیسته مربیان و دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد از وندالیسم

اسلام قاسم زاده اجیرلو؛ سید رضا معینی؛ روزا کرم پور

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5186

چکیده
  ویران کاری (وندالیسم) یا تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی، یکی از آسیب های اجتماعی است که همواره خسارات هنگفتی بر جامعه و به ویژه بر مدارس وارد       می سازد. در همین راستا؛ در پژوهش حاضر، تجارب زیسته مربیان و دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد از ویران کاری، با رویکردی جامعه شناختی مورد  بررسی قرارگرفت و به روش ...  بیشتر