جامعه پژوهی فرهنگی
1. تحلیل جنبش‌های اجتماعی نوین بر اساس مکتب فرانکفورت

عبداله قنبرلو

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4942

چکیده
  جنبش‌های اجتماعی نوین یکی از مهمترین پدیده‌هایی هستند که در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی در مورد آنها مطالعه و پژوهش صورت می‌گیرد. انتقاد از نظم اقتصادی موجود و مسائل هویتی مدرنیته از مهمترین وجوه شباهتی هستند که بسیاری از جنبش‌های نوین را به هم پیوند می‌دهند. آنها مبین پیوند عمیق بین اقتصاد و فرهنگ هستند. از این زاویه، ...  بیشتر